Hesabdari-Hesabdari mali 270

حسابداری مالی

قابلیت ارایه سرویس : فعلا قابل ارایه نمیباشد

توضیحات خلاصه سرویس

حسابداری مالی عملیات ثبت صحیح و منطبق با استانداردهای حسابداری و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت رویدادهای مالی و گزارشگری صحیح آن می باشد. حسابداری مالی بعنوان زیر ساخت خدمات دیگر در حوزه مالی و مدیریت می باشد، و لذا هر اتفاقی مالی که برای مدیران گزارش می شود اگر از زیر ساخت مناسب برخوردار نباشد، جامع و کامل نبوده و باعث گمراهی آنها می گردد. بطور مثال گزارشات بهای تمام شده ، بودجه ، تجزیه و تحلیل عملیات از طریق صورتهای مالی ، وقتی می توانند قابل اتکا باشند که مبانی و زیر ساخت های آن در حسابداری مالی بطور صحیح شکل گرفته باشد.